بومی سازی فناوری‌های با ارزبری بالا در دستور کار قرار گرفت