تصمیم بازگشایی مدارس ملی است/ کنترل کرونا در پاساژها مطلوب نیست