مرور خاطرات ۴۰ سال فعالیت هنری اکبر عبدی در «چهل تیکه»